Anastasios, metropolitan of Laodikeia

L X / E XI

᾿Αναστασίῳ

ID: Anastasios 20119