Anastasios, metropolitan of Helioupolis

L X / E XI

Ἀναστασίῳ

ID: Anastasios 20121