Maurix (or Makres), spatharokandidatos epi tou Chrysotriklinou

M XI

-

ID: Anonymus 20378