Antonios, monk and kouboukleisios

L XI / E XII

᾿Αντωνίῳ

ID: Antonios 20105