Atouemes Senachereim, son of Senachereim of Vaspourakan

M XI

᾿Ατουέμῃ

ID: Atouemes 20101