Euthymios Kopantites (?), metropolitan of Herakleia in Pontos

M / L XII

Εὐθύμιον

ID: Euthymios 20123