Ioannes Dabatenos, protospatharios and epi tou manglabiou (?)

E XI

᾿Ιωάννῃ

ID: Ioannes 20687