Nikephoros, epi ton oikeiakon

L X / E XI

Νικηφόρῳ

ID: Nikephoros 20249