Nikolaos Kanaboutzes, protospatharios

M XI

Νικόλαος

ID: Nikolaos 20268