Nikolaos, imperial klerikos and kouboukleisios

L X / E XI

Νικόλαον

ID: Nikolaos 20287