Nikolaos, kouboukleisios and protekdikos

L XI / E XII

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20294