Nikolaos, kourator of the patriarchate

L X / E XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20302