Theodoros Tatoukas (or Tzoukas), imperial protospatharios

L X/ E XI

Θεοδώρῳ

ID: Theodoros 20340