Tornikios Barasbatze, protospatharios and strategos

E / M XI

Τορνίκῃ

ID: Tornikios 20103