Ioannes, imperial protospatharios epi tou Chrysotriklinou

M XI

᾿Ιωάννῃ

ID: Ioannes 20828