Maria Doukaina, wife of Alexios Kontostephanos

E / M XII

Μαρίαν (cf. Varzos 106-II.58)

ID: Maria 25001