Nikephoros Borbenos, mystikos

E / M XII

Νικηφόρου

ID: Nikephoros 183