Michael the monk, also known as Eumathios (?)

L XI / XII

Μιχαήλ (Kouroupou-Vannier 18)

ID: Michael 280