Ioannes Kamateros, epi tou kanikleiou

M / L XII

Ἰωάννου

ID: Ioannes 471