Serlo, bishop of Apamea

E / M XII

Serlo Appamiensis

ID: Serlo 101