Niketas Stethatos, monk, then hegoumenos of Stoudios

E / L XI

Στηθάτος

ID: Niketas 105