Niketas Nikerites (?), primikerios epi tou koitonos mystolektes krites of the hippodrome kourator and krites of Melitene

Obverse

Text (5 lines)

Reverse

Text 6 lines

Νικήτας προμικήριος ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος μυστολέκτης / κριτὴς ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου κουράτωρ καὶ κριτὴς Μελιτηνῆς ὁ Νικερίτης

Niketas Nikerites (?) primikerios epi tou koitonos mystolektes krites of the hippodrome kourator and krites of Melitene

Diameter: 25

Date: 11th c. (2nd quarter)

Seals

  • Seibt 32

Published

  • Wassiliou - Seibt BBÖ II no. 197